IAA Website - Wednesday, September 30, 2020 11:33 PM

 

Fáilte chuig Údarás Eitlíochta na hÉireann

Is comhlacht státurraithe tráchtála é Údarás Eitlíochta na hÉireann (IAA) a bunaíodh an 1 Eanáir 1994 le seirbhísí aerloingseoireachta in aerspás faoi rialú na hÉireann a sholáthar agus le caighdeáin sábháilteachta laistigh de thionscal eitlíochta na hÉireann a rialú trí:

  • Fhiúntas aeir aerárthaí a dheimhniú agus a chlárú
  • Phearsanra agus eagraíochtaí a bhfuil baint acu le cothabháil aerárthaí a cheadúnú
  • Phiolótaí, rialaitheoirí aerthráchta agus aeradróim a cheadúnú
  • Chaighdeáin oibriochta aeriompróirí a cheadú agus a fhaire

Treoraíonn caighdeáin sábháilteachta a leagtar síos go hidirnáisiúnta agus a thagann ón International Civil Aviation Organisation (ICAO); European Joint Aviation Authorities (JAA); EUROCONTROL; the European Civil Aviation Conference (ECAC), an European Aviation Safety Agency (EASA) agus an European Union (EU) an IAA ó thaobh a chinntiú go gcomhlíonann eitlíocht shibhialta na hÉireann na caighdeáin sábháilteachta is déine.

Baineann IAA leas as a raon leathan scileanna le soláthar a dhéanamh ar:

  • Thraenáil theicniúil: sa bhaile ag a ionad traenála tiomanta, agus go hidirnáisiúnta ag ionaid chustaiméirí;
  • Sheirbhísí comhchomhairle eitlíochta ar fud an domhain.

Struchtúr Corparáide

Is é an tAire Iompair a cheapann Bord IAA agus bíonn ochtar Stiúrthóirí neamhfheidhmeacha, lena n-áirítear an Cathaoirleach Gníomhach Anne Nolan  agus Príomhfheidheannach Eamonn Breannan.

Oibríonn na 650 fostaí (Rialaitheoirí Aer-Thráchta, Innealtóirí, Oifigigh Raidió. Teagascóirí, Cúntóirí Sonraí, Rialálaithe Sábháilteachta agus foireann Riaracháin) laistigh de shé Rannóg – gach ceann acu faoi bhainistíocht Stiúrthóir Feidhmeach.

Le chéile cinntíonn siad go gcomhlíonann an tÚdarás an ráiteas misin atá aige:

‘Tá Bord agus foireann Údarás Eitlíochta na hÉireann tiomanta rialáil sábháilteachta éifeachtach agus costas-éifeachach ar an tionscal eitlíochta in Éirinn a sholáthar agus seirbhísí aerloingseoireachta sábháilte, éifeachtacha agus costas-éifeachtacha a dhéanann freastal ar riachtanais ár gcuid custaiméirí a sholáthar ar bhonn folláin tráchtála. Tá sé d’aidhm ag an Údarás a bheith mar cheannródaí domhanda ina réimse’

Áiteanna

Feidhmímid ó na háiteanna seo a leanas:

  • Ceannáras Corparáide, Foirgneamh na hAmanna, 11 - 12 Sráid D'Olier, Baile Átha Cliath 2;
  • Ionaid Rialaithe Aer-Thráchta ag Aerfoirt Bhaile Átha Cliath, sa tSionainn agus i gCorcaigh, agus Ballycasey, Co. an Chláir ;
  • North Atlantic Cumarsáide, Ballygirreen, Co. an Chláir;
  • Oiliúint agus Comhchomhairle, Ballycasey, Co. an Chláir.


Oifig Chláraithe: Údarás Eitlíochta na hÉireann, Foirgneamh na hAmanna, 11 - 12 Sráid D'Olier, Baile Átha Cliath 2

Cuideachta Dliteanais Theoranta: Uimhir Chláraithe: 211082: Áit Chláraithe: Ireland Rphost: info@iaa.ie

Important information regarding cookies and the IAA.ie

By using this website, you consent to the use of cookies in accordance with the IAA Cookie Policy. For more information on cookies, see our cookie policy.